ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: aprobarea închirierii prin licitație publică, a unor spații, proprietate publică  și privată a județului Teleorman

                                                                                                        

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 7310 din 15 iulie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;

- raportul comun de specialitate nr. 7311 din 15 iulie 2011 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea închirierii, prin licitație publică, a unor spații din domeniul public și privat al județului Teleorman;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 27 februarie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman;

- adresa nr. 4294 din 20 aprilie 2011 a Spitalului Județean de Urgență Alexandria;

- rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 4, art. 14 alin. (1) și (2), art. 15 și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art. 1. - Se aprobă închirierea prin licitație publică a unor spații , proprietate privată a județului Teleorman, pentru activitate medicală, identificate conform anexelor nr. 1, 2 și 3.

 

Art. 2 - Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu, proprietate publică a județului Teleorman, pentru activitate farmaceutică de uz uman, identificat conform anexelor nr. 4 și 5.

        

Art. 3 - Închirierea spațiilor aprobate la art. 1 și 2 se va face pentru o perioadă de 5 ani.

                                                                                         

Art. 4. - Prețul minim de pornire a licitației publice de închiriere a spațiilor prevăzute la art. 1 și 2, aprobat conform prevederilor legale, va fi stabilit prin Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat.

 

Art. 5.  - Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

             Art. 6. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

             Art. 7. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria

Nr. 99 din 27 iulie 2011