ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                      

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: încetarea prin acordul părților a raporturilor de muncă ale domnului Vlad Eugen Ovidiu director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.7457 din 20 iulie 2011 a președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-       raportul comun de specialitate nr.7458 din 20 iulie 2011 al Direcției Economice, Buget-Finanțe, al Direcției Educație, Cultură, Sport, ONG-uri, Comunicare și Relații Publice și al Serviciului Juridic și Contencios privind necesitatea încetării raporturilor de muncă ale domnului Vlad Eugen Ovidiu director al Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman;

-       cererea domnului Vlad Eugen Ovidiu nr. 6739 din 28 iunie 2011;

-       raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-       prevederile art.55 lit.(b) din Legea nr.53/2003– Codul muncii, republicată;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct.4. din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Începând cu data de 1 august 2011 încetează prin acordul părților raporturile de muncă ale domnului Vlad Eugen Ovidiu, director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman, al cărui contract de management a fost suspendat pe perioada exercitării mandatului de vicepreședinte al autorității publice județene.

 

Art.2. – Începând cu 1 august 2011, Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.20 din 25 februarie 2009 își încetează aplicabilitatea.

 

Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe și prin Direcția educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr.90 din 27 iulie 2011