ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: aprobarea Regulamentului privind circulaţia pe drumurile publice judeţene a vehiculelor rutiere cu greutăţi şi/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de împuterniciţii Consiliului Judeţean Teleorman

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 527 din 13 ianuarie 2011 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad şi raportul comun de specialitate nr. 528 din 13 ianuarie 2011 al Direcţiei Dezvoltare Locală, Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi Serviciului Juridic şi Contencios, privind aprobarea Regulamentului privind circulaţia pe drumurile publice judeţene a vehiculelor rutiere cu greutăţi şi/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de împuterniciţii Consiliului Judeţean Teleorman;

-  prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010 privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene şi a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean din judeţul Teleorman, precum şi a tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale şi acordarea autorizaţiilor de transport;

- Protocolul de colaborare nr. 2679/8585/2009 încheiat între Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman şi Consiliul Judeţean Teleorman;

 

- adresa nr. 53315 din 28 decembrie 2010 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman;

- prevederile art. 612 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile art. 46 alin. (1) lit. b) din Norme privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau cu dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 356/2010;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. (f)  şi alin. (5) lit. a) pct. 12 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice judeţene a vehiculelor rutiere cu greutăţi şi/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de împuterniciţii Consiliului Judeţean Teleorman, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. - Se împuternicesc pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următorii funcţionari publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman:

- ing. Piperea Victor – director executiv al Direcţiei Dezvoltare Locală;

- ing. Oancea Ecaterina, şef Serviciu Drumuri şi Poduri din cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală;

- ing. Gavrilă Carmen – şef Serviciu Utilităţi Publice din cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală;

- ing. Tecşor Valentin – consilier în cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală, Serviciul Utilităţi Publice, Compartimentul autorizare transport;

- ing. Călin Horaţiu - consilier în cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală, Serviciul Drumuri şi Poduri.

 

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pct. 3 lit. a) spct. (ii) şi (iii) din Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010 privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene şi a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean din judeţul Teleorman, precum şi a tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale şi acordarea autorizaţiilor de transport.

 

Art. 4. - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcţia Dezvoltare Locală şi Serviciul Juridic şi Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5. -  Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege .

 

  

 

P R E Ş E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al judeţului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                                                           

Alexandria,

Nr. 9  din 19 ianuarie 2011