ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                      

  

HOTĂRÂRE

 

  privind: aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2011

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.7495 din 21 iulie 2011 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-       raportul comun de specialitate nr.7496 din 21 iulie 2011 al Direcției economice, buget-finanțe și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2011;

-       adresa nr.281 din 31 mai 2011 a Direcției Generale de Pază a județului Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal si a fondului salariului de bază pe anul 2011 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2011, conform anexelor nr. 1, 2, 3.

 

Art.2. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

               Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

               Art.4. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

Nr.89 din 27 iulie 2011