ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                         

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a   mandatului de consilier județean al doamnei Tatu Ioana Rodica, prin demisie

 

         Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea  administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

         Având în vedere:

- referatul constatator nr. 7228 din 13 iulie 2011 al președintelui consiliului județean și secretarului județului Teleorman;

- expunerea de motive nr. 7229 din 13 iulie 2011 a președintelui consiliului județean Teleorman ;

- raportul comun de specialitate nr. 7230 din 13 iulie 2011 al Direcției Administratie Publică Locală și al Serviciului Juridic și Contencios privind necesitatea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Tatu Ioana Rodica, prin demisie;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. „a” , art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, mandatul de consilier județean al doamnei Tatu Ioana Rodica,  aleasă pe lista de candidați a Partidului Democrat Liberal – organizația județeană Teleorman și se declară vacant locul deținut de aceasta în Consiliul Județean Teleorman. 

 

Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. 87 din  27  iulie 2011