ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                         

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

 

 pentru: aprobarea „Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din  Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Mǎgurele și Zimnicea”

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere:

          - expunerea de motive nr. 6392  din 16  iunie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan;

          - raportul comun de specialitate nr. 6393 din 16  iunie 2011  al Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării „Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din  Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Mǎgurele și Zimnicea”;

-Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 25.02.2009 privind aprobarea „Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Mǎgurele și Zimnicea”;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile capitolului VII, punctul 7.2 din Metodologia de elaborare și punere în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului aprobată prin Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 35 din 11 ianuarie 2007;

- prevederile art. 91 alin (1), litera „b” și alin. (3), litera „d” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

              Art. 1. - Se aprob㠄Raportul pentru anul 2010 privind stadiul realizării măsurilor din  Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Mǎgurele și Zimnicea”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

           

Art. 2. -  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 86 din  24  iunie  2011