ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 4924 din 09 mai 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;

- raportul comun de specialitate nr. 4925 din 09 mai 2011 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice Buget-Finanțe, Direcției Managementului Proiectelor cu Finanțare Internațională și Serviciului Juridic Contencios, privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 93 din 27 august 2008, privind aprobarea listei spațiilor medicale și a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a județului și în administrarea Consiliului Județean Teleorman ce urmează a fi vândute;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 68 din 27 mai 2011 privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 4 și art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 98,  art. 91 alin. (1) lit. (c), art. 119 și art. 121 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                     

                                                 HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I. - Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman se modifică după cum urmează:

          - În anexa nr. 2 ,,Inventarul actualizat al bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman” poziția nr. 1 se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar poziția nr. 11 se abrogă.

 

Art. II. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 70 din 27 mai 2011