ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind: solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al județului Teleorman

 

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 530 din 13 ianuarie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul comun de specialitate nr. 531 din 13 ianuarie 2011 al Direcției dezvoltare locală, Direcției economice, buget-finanțe și Serviciului juridic și contencios, privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Agenția Națională de Consultanță Agricolă în domeniul public al județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman;

- adresa nr. 19 din 13 ianuarie 2011 a Camerei Agricole Județene Teleorman;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 7 din 27 ianuarie 2010, privind înființarea Camerei Agricole Județene Teleorman, prin reorganizarea Oficiului de Consultanță Agricolă Județean Teleorman, aflat în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1609 din 16 decembrie 2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă;

- rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

 - prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 - prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98 și art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art.1. – Se aprobă solicitarea trecerii din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Agenția Națională de Consultanță Agricolă în domeniul public al județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman a unor imobile identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

                                                                    

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                                              

    

 

Alexandria,

Nr. 7 din 19 ianuarie 2011