ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                        

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

 

 

          privind: trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al Județului Teleorman

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.5116 din 12 mai 2011 a vicepreședintelui  Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan;

-  raportul comun de specialitate  nr. 5117 din 12 mai 2011 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget - Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios,  pentru necesitatea aprobării trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al Județului Teleorman;

- hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 10 din 26 februarie 2005, privind aprobarea achiziționării unui teren pentru amplasarea Depozitului Central din cadrul obiectivului de investiții „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman;

- hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.116 din 29 noiembrie 2006, privind trecerea în administrarea Consiliului Județean Teleorman din administrarea Consiliului Local Mavrodin, a drumului situat în extravilanul localității Mavrodin, cu funcționalitatea – drum de acces la Depozitul Central Mavrodin

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art.7 lit. „e” și art 8 alin. (1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu completările și modificările ulterioare;

- prevederile art.91 alin. (1) lit. „c”și lit. „f”, art.98 coroborat cu art. 45 alin. (3), art. 119 din Legea nr. 215 /2001 republicată , cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. –  Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman,  a terenului situat în extravilanul  comunei Mavrodin, având datele de identificare  prezentate în anexa nr.1.

 

Art.2. – Se completează inventarul domeniului public al județului Teleorman cu imobilul prevăzut la art.1, înscris  la poziția nr.1199, conform anexei nr.2.

 

Art.3. – Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4 – Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin  Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică, Buget – Finanțe și Serviciul juridic și contencios, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. – Secretarul  județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

Nr.68 din 27 mai 2011