ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                                               

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

pentru :  modificarea anexelor nr.5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 4820 din 5 mai 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen ;

- raportul comun de specialitate nr.4821 din 5  mai 2011 al Direcției economice, buget-finante și Serviciului juridic și contencios, pentru necesitatea modificării anexelor nr.5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2011 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

         - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.__ din __ mai 2011 privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011 ;

- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” și alin.(3) litera ,,a” și ale art.104 alin.(1) litera ,,c” și alin.(4) litera ,,b” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.  I – Anexele nr.5, 7, 11 și 12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011, privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2011, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1, 2, 3, 4. 

  

Art.  II.  – Anexele nr.1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. III.  - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 6din 27  mai  2011