ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea întocmirii  proiectului „Personal European pentru Administrația Publică”

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință  extraordinară conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 309 din 06 ianuarie 2011 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Bălan Ilie și  raportul comun de specialitate nr. 310 din 06 ianuarie 2011 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională,  Direcției Economice, Buget – Finanțe și  Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea asigurării disponibilității resurselor financiare în vederea întocmirii proiectului „Personal European pentru Administrația Publică”;

-  adresa nr. 9752 din 20.12.2010 a  Secretariatului Tehnic pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria 2007-2013;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

          - prevederile art. 1 alin.(2) lit.a)- d), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

         - prevederile art.2 alin.(3) lit.g) și k), art.3 și art.5 alin(4), din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

     - prevederile art.2 alin.(5) din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

     - prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 3  – Dezvoltare economică și socială,  Domeniul major de interventie 3.3 – Cooperare ”oameni pentru oameni”;

-  prevederile art. 91 alin. (1) litera b)  din Legea  nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 - Se aprobă disponibilitatea temporară din bugetul Consiliului Județean Teleorman  a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor efectuate în implementarea proiectului până la rambursarea acestora de către Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră  România - Bulgaria 2007 - 2013, pentru proiectul „Personal European pentru Administrația Publică”.

Art.2 - Se aprobă contribuția proprie în procent de 2,18% din valoarea eligibilă a proiectului menționat la art.1, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Romania - Bulgaria 2007 - 2013.

 

         Art.3 - Se împuternicește Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, să semneze toate documentele necesare implementării proiectului prevăzut la art.1.

 

Art.4 - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, prin  Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Economică, Buget – Finanțe și Serviciul juridic și contencios, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5  - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                                                                 

Alexandria

Nr. 6  din 07 ianuarie 2011