ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

 

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.46 din  27 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

 -expunerea de motive nr.4997 din 9 mai 2011, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Bălan Ilie;

- raportul comun de specialitate nr.4998 din 9 mai 2011, al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, al Direcției Economice, Buget – Finanțe și al Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.46 din 27 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

         - prevederile art.2 alin.(3) lit.g) și k), art.3 și art.5 alin(4), din O.U.G nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

      -prevederile art.2 alin.(5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2548/2009, cu modificările și completările ulterioare;

           -prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I - Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.46 din 27 aprilie 2009

privind aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborarea studiului de fezabilitate pentru

 

modernizarea rețelei de drumuri, drum expres de legatură, limita județului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu Măgurele – Nikopol, tronson III, Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra și drumul PVN1005-III-5202 Belene-NPP Belene, municipalitatea orașului Belene”, cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum urmează:

 

1. – Articolul 2 alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 alin. (2). – Se aprobă contribuția proprie în  valoare de 6.451,31 euro      (27.095,50 lei) (TVA inclus) a Consiliului Județean Teleorman, reprezentând cota de cofinanțare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în procent de 2,54% din valoarea cheltuielilor eligibile, aferente părții române.”

 

2. – Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 21. – Se aprobă disponibilitatea temporară din bugetul propriu al  Județului Teleorman a sumei de 102.070 euro (428.693 lei, la un curs de 4,2 lei/euro) (TVA inclus) reprezentând cheltuielile pentru elaborarea studiului de fezabilitate, din care se va asigura din bugetul propriu al Județului Teleorman pe anul 2011 suma de 68.046,60 euro (285.795,72 lei, la un curs de 4,2 lei/euro) (TVA inclus), necesară până la rambursarea acesteia de către Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră  România- Bulgaria 2007- 2013.”

 

             Art.II -Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                                                                             

Alexandria

Nr. 58 din 27 mai 2011