ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

  

 

 

privind: asigurarea disponibilității resurselor financiare în vederea întocmirii proiectului „Reabilitarea infrastructurii drumului județean 504 Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70), 42+060 km – 53+834 km, repararea și reconstrucția  drumului PVN 1026, Zagrazhden-port Zagrazhden și repararea drumului municipal ІV 11042 (PVN 1020), Iskar- Slavovitsa, districtul Pleven”

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință  extraordinară conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 307 din 06 ianuarie 2011 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Bălan Ilie și  raportul comun de specialitate nr. 308 din 06 ianuarie 2011 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Direcției Economice, Buget – Finanțe și Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea asigurării disponibilității resurselor financiare în vederea întocmirii proiectului „Reabilitarea infrastructurii drumului județean 504 Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70), 42+060 km – 53+834 km, repararea și reconstrucția drumului PVN 1026, Zagrazhden-port Zagrazhden și repararea drumului municipal ІV 11042 (PVN 1020), Iskar- Slavovitsa, districtul Pleven”;

-  adresa nr. 9682 din 20.12.2010 a  Secretariatului Tehnic pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria 2007-2013;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

          - prevederile art. 1 alin.(2) lit.a)- d), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

         - prevederile art.2 alin.(3) lit.g) și k), art.3 și art.5 alin. (4), din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

     - prevederile art.2 alin. (5) din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară

a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

     - prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 1  – Mobilitate îmbunătățită și acces la infrastructura de transport, informație și comunicații în

regiunea transfrontalieră,  Domeniul major de interventie 1.1 – Îmbunătățiri ale facilităților de transport transfrontaliere rutiere și fluviale;

-  prevederile art. 91 alin. (1) litera b)  din Legea  nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1 - Se aprobă disponibilitatea temporară din bugetul Consiliului Județean Teleorman  a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor efectuate în implementarea proiectului până la rambursarea acestora de către Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră  România- Bulgaria 2007- 2013, pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii drumului județean 504 Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70), 42+060 km – 53+834 km, repararea și reconstrucția drumului PVN 1026, Zagrazhden-port Zagrazhden și repararea drumului municipal ІV 11042 (PVN 1020), Iskar - Slavovitsa, districtul Pleven”.

 

Art.2 - Se aprobă contribuția proprie în procent de 2,54% din valoarea eligibilă a proiectului menționat la art.1, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Romania - Bulgaria 2007- 2013.

 

               Art.3 - Se împuternicește Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, să semneze toate documentele necesare implementării proiectului prevăzut la art.1.

 

Art.4 - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, prin  Direcțiile Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Economică, Buget – Finanțe și Serviciul juridic și contencios, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.  

 

               Art.5  - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. 5 din 07 ianuarie 2011