ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

                        

privind :  aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe, în valoare de 20.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes județean.

            

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94  alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-         expunerea de motive nr. 3947 din 13 aprilie 2011 a președintelui Consiliului Judetean

Teleorman și raportul comun de specialitate nr.3948 din 13 aprilie 2011 al Direcției economice, buget-finanțe, Direcției dezvoltare locală și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 20.000.000 lei pentru realizarea investițiilor publice de interes județean;

          - prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Teleorman nr.37 din 29.03.2007, nr.9 din 28.01.2009, și nr.79 din 03.07.2009 privind aprobarea obiectivelor de investiții prevăzute în anexa la prezenta hotărâre ;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

          - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap.IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997 ; 

- prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

- prevederile art. 91 alin. (1) litera b, alin.(3) litera ,,b” și art.104 alin.(1) litera ,,c” și alin.(4) litera ,,d” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1.x-x Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne/externe, în valoare de 20.000.000 lei, cu o maturitate de 20 ani.

   

Art.2. - Contractarea finanțării rambursabile interne/externe prevăzută la art.1 se face pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes județean, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

Art.3. - Din bugetul propriu al județului Teleorman se asigură integral plata :

a)     serviciului anual al datoriei publice locale ;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes județean;

c)     alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art.1.

 

Art.4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de  credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Teleorman următoarele date :

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia :

b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract ;

c) gradul de îndatorare al Consiliului Județean Teleorman ;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile ;

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile ;

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă

            - (2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

  

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Teleorman prin Direcția economică, buget-finanțe, Direcția dezvoltare locală și Serviciul juridic și contencios asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6 - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ Instituției Prefectului județului Teleorman,  în termenul prevăzut de lege și se va aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul oficial al Consiliului Județean, precum și pe pagina de internet www.cjteleorman.ro.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 47 din  22  aprilie 2011