ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

                                            

 

                                       

 

privind :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011

  

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor

art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr. 3957 din 13 aprilie 2011 al președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.3958 din 13 aprilie 2011 al Direcției Economice, Buget-Finante, Direcției Dezvoltare Locală, Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011 ;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.14 din 11 februarie 2011 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2011 ;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.19 din 11 februarie 2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului județean, prevăzut în bugetul propriu al județului pe anul 2011, cu modificările ulterioare ;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.37 din 28 martie 2011 privind

înființarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia prin reorganizarea Centrului de Sănătate Cervenia ;

-         Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.38 din 28 martie 2011 privind

înființarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești prin reorganizarea Centrului de Sănătate Furculești ;

- adresa Consiliului Local Gratia nr.1040 din 17 martie 2011 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 22 aprilie 2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean nr.19 din 11 februarie 2011 ;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011  privind asocierea Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman cu comuna Gratia, prin Consiliul local Gratia pentru implementarea proiectului ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” ;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 22 aprilie 2011 privind asigurarea pazei la un imobil, proprietate publică a județului Teleorman ;

 - prevederile art.19 alin.(2) și ale art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

-  prevederile art.91 alin. (1) literele  ,,b” și „f” și alin. (3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

             HOTĂRĂȘTE :

 

              Art.1. Se aprobă majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean conform anexei 1 a).

 

              Art.2. - Se aprobă rectificarea anexei 1 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului pe anul 2011” la Hotărârea Consiliului Județean nr.14 din 11 februarie 2011,  conform anexei nr.1 b).

 

              Art.3. - Se aprobă rectificarea anexei 2 ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului pe anul 2011” la Hotărârea Consiliului Județean nr.14 din 11 februarie 2011,  conform anexei nr.2.

 

Art.4. - Anexa nr.3 b) ,,Secțiunea de dezvoltare – Lista obiectivelor de investiții finanțate integral sau parțial din bugetul propriu al județului pe anul 2011” la Hotărârea Consiliului Județean nr.14 din 11 februarie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.3.

 

Art.5.  -  Anexa nr.6 ,,Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2011” la Hotărârea Consiliului Județean nr.14 din 11 februarie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.4.

 

Art.6.  - Anexele nr.1 a), 1 b), 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.8. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 45 din 22 aprilie 2011