ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

 

privind : aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman  prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația EuroTeleorman, pentru anul 2011.

 

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

            Având în vedere:

- expunerea de motive nr.3951 din 13  aprilie 2011 a vicepreședintelui Consiliului

Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul comun de specialitate nr.3952 din 13 aprilie 2011 al Direcției economice, buget-finante și al Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea aprobării contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația EuroTeleorman, pentru anul 2011 ;

         - adresa Asociației EuroTeleorman nr.4071 din 15.04.2011;

- prevederile art.22.alin.(2),lit.d) din Statutul Asociației EuroTeleorman, aprobat prin Hotarârea Consiliului Județean Teleorman  nr.114 din 18 decembrie 2002 modificat și aprobat prin Act Adițional ;

          - Hotarârea Adunării Generale a Asociației EuroTeleorman nr.3 din 15.12.2006 privind aprobarea cotizației lunare a membrilor asociați;

-  raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

- prevederile art.46 alin.(1) lit.,,a” din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare ;

-  prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

 

          În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se aprobă contribuția sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2011, în sumă de 360.000 lei.

 

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

               Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

                                      

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr.43 din 22 aprilie 2011