ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                 

                                                                         

HOTĂRÂRE

 

 

privind: aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2011.

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

            Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.4137 din 15 aprilie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul comun de specialitate nr.4138 din 15 aprilie 2011 al Direcției economice, buget-finante și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2011.

-       prevederile art.11 alin.(2) lit.b)  din  Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Situații de Urgență Sud Muntenia”;

-       adresa nr.110 din 15 aprilie 2011 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Situații de Urgență Sud Muntenia”;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

-       prevederile art.7 alin. (2), lit.h, alin.(3) și (4) din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

-       prevederile art.35 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

-       prevederile art.12 alin.(1) și 91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                                               

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se aprobă contribuția sub formă de cotizație pe anul 2011 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Situații de Urgență Sud Muntenia”, în sumă de 7500 lei, datorată de Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de asociat – membru fondator al asociației.

 

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

                Art.3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                        

 

Alexandria,

Nr.42 din 22 aprilie 2011