ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind: stabilirea termenului limită de depunere a proiectului de management pentru Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman - instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.4139 din 15 aprilie 2011 a președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.4140 din 15 aprilie 2011 al Direcției economice, buget-finanțe, Direcției educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea stabilirii termenului limită de depunere a proiectului de management pentru Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.34 din 23 martie 2011 privind aprobarea Caietelor de obiective în vederea desfășurării concursurilor de proiecte de management pentru instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Teleorman;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.113 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman;

-       raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-       prevederile art. 44 din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public aprobată, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct.4. din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se stabilește data de 13 mai 2011, ca fiind termenul limită de depunere a proiectului de management de către domnul Stuparu Timotei – managerul Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman - instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman care a fost notat la evaluarea finală cu nota 10.

 

 Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe și prin Direcția educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice din cadrul Consiliului Județean Teleorman, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

  

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria,

Nr.40 din 22 aprilie 2011