ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: înființarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, prin reorganizarea Centrului de Sănătate Cervenia

 

Consiliul Județean Teleorman,  întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 3208 din 25 martie 2011, a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, si raportul comun de specialitate nr. 3209 din 25 martie 2011 al Direcției economice, buget-finanțe, Serviciului privind Asigurarea Managementului Asistenței Medicale și Serviciului Juridic și Contencios privind necesitatea înființării Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, prin reorganizarea Centrului de Sănătate Cervenia;

- Dispoziția nr. 110 din 25.03.2011 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile H.G. nr. 212/2011 privind aprobarea Programului de interes național „Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice”;

- prevederile cap. III – Finanțarea asistenței pentru persoanele vârstnice din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1156/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare, aprobare și acordare de finanațare prin Programul de interes național „Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice”;

- prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 232/2011 privind aprobarea condițiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul unităților sanitare propuse a fi reorganizate în cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea, în alte unități sanitare;

- prevederile art. 28 lit. a) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și juridice;

- prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

- prevederile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 

- prevederile H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată și completată;

- prevederile Legii nr. 47/2006, privind sistemul național de asistență socială;

- prevederile Ordinului nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice;

- prevederile H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

- prevederile art. 45 alin. (5) coroborate cu cele ale art. 98, art. 91 alin.(1) lit. a), alin. (2) lit. b)  și c),  art. 104 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Începând cu data de 01 aprilie 2011, se înființează  Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, cu o capacitate de 50 de paturi, serviciu public de interes județean, cu personalitate juridică, cu sediul în com. Cervenia, jud. Teleorman, sub coordonarea metodologică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman,  prin reorganizarea Centrului de Sănătate Cervenia, care se desființează.

 

Art.2. Patrimoniul Centrului de Sănătate Cervenia, stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere la data predării-preluării, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție întocmite pe fiecare sursă de finanțare și celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor in vigoare, se preiau de către Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art.3. Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, pentru anul 2011, conform anexelor nr. 1-3.

 

Art.4. Până la ocuparea postului prin concurs/examen, organizat în condițiile legii, conducerea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia va fi asigurată de domnul  Bulumac Nicolae, având funcția de director, cu un salariu lunar de 3232 lei.

 

Art. 5. Suma solicitată prin Programul de interes național „Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice” este de 2328,15 mii lei și va fi utilizată exclusiv pentru funcționarea căminului.

Art.6. Consiliul Județean Teleorman își asumă obligația ca, în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de finanțare, să obțină acreditarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, să-l organizeze și să asigure funcționarea efectivă a căminului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Art.7. În condițiile în care costurile de funcționare depășesc sumele acordate prin program, Consiliul Județean Teleorman va asigura cofinanțarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia pe perioada derulării programului.

 

                Art. 8. Consiliul Județean Teleorman va asigura din bugetul propriu al județului costurile de capital, precum și plata datoriilor rezultate prin preluarea patrimoniului Centrului de Sănătate Cervenia.

 

Art. 9. Se aprobă costul lunar de întreținere în cămin, cuantumul contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice care urmează să fie îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, precum și bugetul de funcționare al căminului pentru anul 2011, conform anexelor nr. 4-6. 

 

Art.10. Se împuternicește administratorul public al județului, dl. Mircea Dumitrescu, să semneze toate documentele necesare obținerii finanțării, contractul de finanțare între Consiliul Județean Teleorman și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și să avizeze tabelele nominale cu personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, din cadrul Centrului de Sănătate Cervenia, care urmează să fie redistribuit, în condițiile legii.

 

Art.11. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.12. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Serviciul privind Asigurarea Managementului Asistenței Medicale, asigură punerea în aplicare  a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.13. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. 37 din 27 martie 2011