ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind : aprobarea Caietelor de obiective în vederea desfășurării concursurilor de proiecte de management pentru instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Teleorman

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere :

–       expunerea de motive nr. 2733 din 14 martie 2011, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 2734 din 14 martie 2011 al Direcției educație, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării Caietelor de obiective în vederea desfășurării concursurilor de proiecte de management pentru Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, Muzeul Județean Teleorman și Biblioteca Județean㠔Marin Preda” Teleorman;

– rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico–sociale, buget–finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

–                  prevederile art. 6 alin. (1) lit. a, art. 7 alin (1), art. 11 alin (1) din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

–                  prevederile H.G.R. nr.1301/2009 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile de cultură;

– prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit a), pct. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se aprobă Caietele de obiective în vederea desfășurării concursurilor de proiecte de management pentru Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, Muzeul Județean Teleorman și Biblioteca Județean㠔Marin Preda” Teleorman, prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3. 

 

Art. 2. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din hotărâre. 

 

Art.3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția educație, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr.34 din 23 martie 2011