ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 HOTĂRÂRE

 

privind: darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, a unor  imobile proprietate publică a județului

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 2670 din 11 martie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul comun de specialitate nr. 2671 din 11 martie  2011 al Direcției dezvoltare locală, Direcției economice, buget-finanțe și Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea dării în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, a unor imobile proprietate publică a județului;

- adresele nr. 30 din 04 ianuarie 2011 și 5354 din 10 martie 2011 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman; 

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 1 și 2, art. 12 alin. (1) - (5) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

- prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) și art. 123 alin. (1),  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a  imobilelor prevăzute în anexa nr.1, proprietate publică a județului Teleorman, pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii.

 

Art. 2. - Consiliul Județean Teleorman va încheia, în termen de 30 de zile, contract de administrare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 2. 

 

Art. 3. -  (1) Titularul dreptului de administrare poate să posede și să folosească  bunurile imobile în condițiile prin care i-a fost dat în administrare.

                (2) Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu își exercită drepturile și nu își execută obligațiile născute din actul de administrare.

 

Art. 4. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

  

 

Alexandria,

Nr. 30 din 23 martie  2011