ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere :

-expunerea de motive nr. 2672 din 11 martie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 2673 din 11 martie 2011 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea trecerii unui imobil din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman;

-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 29 noiembrie 2006, privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al județului și atribuirea acestuia în folosință gratuită Companiei Naționale de  Investiții S.A.;

-Protocol nr. 14284/16.02.2009, încheiat între S.C. Compania Națională de Investiții ,,CNI ”-S.A. și Consiliul Județean Teleorman;

-adresa nr. 14754 din 21.12.2010 a Primăriei orașului Videle;

-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman;

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

-prevederile art. 8 alin (1) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 98 și art. 91 alin. (1) lit. (c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                      

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă  trecerea din domeniul privat în domeniul public al județului Teleorman a imobilului situat în str. Intrarea Spitalului, nr. 38, orașul Videle, jud. Teleorman, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. - Poziția nr. 9 din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman, se abrogă.

 

Art. 3 - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr.28 din 23 martie 2011