ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

                                           

privind :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor

art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.2749 din 14 martie 2011 al președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

- raportul comun de specialitate nr.2750 din 14 martie 2011 al Direcției economice, buget-finante, Direcției dezvoltare locală și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011 ;

- adresa nr.15 din 07 martie 2011 a S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. ;

- Hotărârea Consiliului Județean nr.14 din 11 februarie 2011 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2011 ;

- Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 23 martie 2011 privind majorarea capitalului social al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- adresa nr.20586/EC/10.03.2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului ;

- prevederile H.G. nr.577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.2 pct.59 alin.(2) și (3) și ale art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

-  prevederile art.91 alin. (1) literele  ,,b” și „f” și alin. (3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  modificată și completată,

 

 

             HOTĂRĂȘTE

 

 

                Art.1. - Se aprobă rectificarea anexei 1 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului pe anul 2011” la Hotărârea Consiliului Județean nr.14 din 11 februarie 2011,  conform anexei nr.1.

 

                Art.2. - Se aprobă rectificarea anexei 2 ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului pe anul 2011” la Hotărârea Consiliului Județean nr.14 din 11 februarie 2011,  conform anexei nr.2.  

 

Art.3. - Anexa nr.3 b) ,,Secțiunea de dezvoltare – Lista obiectivelor de investiții finanțate integral sau parțial din bugetul propriu al județului pe anul 2011” la Hotărârea Consiliului Județean nr.14 din 11 februarie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.3.

 

Art.4.  -  Anexa nr.6 ,,Bugetul general consolidat al județului Teleorman pe anul 2011” la Hotărârea Consiliului Județean nr.14 din 11 februarie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.4.

 

Art.5.  - Anexele nr.1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.7. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr.25 din 23 martie 2011