ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                      

 

HOTĂRÂRE

 

   privind: majorarea capitalului social al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.2819 din 15 martie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr.2820 din 15 martie 2011 al Direcției economice, buget-finanțe și  Serviciului juridic și contencios;

-       adresa nr.15 din 07 martie 2011 a S.C. “Piscicola Teleorman” S.R.L.;

-       raportul de avizare al comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.13 alin.(1), art.194, alin.(1), lit.d), art.1961), alin.(1) și alin.(2), art.204 alin.(4) și art.221 coroborat cu art.210 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art.45 alin.(3) coroborat cu art.98, art.91 alin.(1) lit.a) și lit.b), alin.(2) lit.d) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu suma de 400000 lei ca aport în numerar la majorarea capitalului social al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L., divizată în 40000 părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei.

 

          Art.2. – Se dă mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în C.A. a S.C. “Piscicola Teleorman” S.R.L. pentru majorarea capitalului social cu suma 400000 lei ca aport în numerar al Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman.

 

          Art. 3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                

 

Alexandria,

Nr.23 din 23 martie 2011