ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2197 din 24 februarie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr. 2198 din 24 februarie 2011 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Serviciului Juridic și Contencios, privind  necesitatea mandatării dnei Ecaterina Sărăcilă reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”, pentru aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2011;

- adresa nr. 1984 din 18 februarie 2011 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”;

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 21 din 25 februarie 2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007 cu modificările și completările ulterioare;

-    raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

 -  prevederile art.16 alin.(2) lit ”k”, și art. 21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 52/27 aprilie 2007 cu modificările și completările ulterioare;

-         prevederile art.91 alin.(1) lit „f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

              Art. 1. – Se dă mandat special doamnei Ecaterina Sărăcilă, reprezentant al  Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”, pentru aprobarea cuantumului cotizației datorate de asociați pe anul 2011. 

 

Art. 2. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                

                    

Alexandria

Nr. 22  din  25  februarie 2011