ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

 

                                              

privind :   repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman prin Legea bugetului de stat  pe anul 2011,  pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație și miere de albine.

                            

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 112 din 4 ianuarie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul comun de specialitate nr.113 din 4 ianuarie 2011 al Direcției economice, buget-finante, Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificație și miere de albine pe anul 2011 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.4 litera ,,a”, art.5 alin.(3) și anexei nr.4, punctul 36 din Legea nr.286 din 28 decembrie 2010 privind bugetul de stat pe anul 2011;

- prevederile O.U.G. nr.96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, modificată și completată ;

- prevederile art.33 alin.(1) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f”  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

              Art.1. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din  taxa pe valoarea adăugată, alocate județului Teleorman prin Legea buge- tului de stat  pe anul 2011, pentru finanțarea drepturilor privind  acordarea de produse lactate și de panificație și miere de albine, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.         

 

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 2 din 07 ianuarie 2011