ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 


H O T Ă R Â RE

 

pentru:  modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 1250 din 01 ianuarie  2011, a  vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie și raportul comun de specialitate nr.   1251 din 01 ianuarie  2011 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională,  Direcției Economice, buget – finanțe și al Serviciului juridic și contencios pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008, privind aprobarea proiectului  „Reabilitarea DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca – Dobrotești, km 44+240-104+890 (55,450 km)” și a cheltuielilor necesare implementării;

          - Actul Adițional nr. 4 la Contractul de finantare nr. 120/25.03.2009;

         - rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;        

- prevederile art.2 alin.(3), lit. „a”, „g” și „k”, art.3 și ale art.5 alin.(4) din O.U.G nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.2 alin.(5) din Normele metodologice de  aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2548/2009, cu modificările și completările ulterioare;

        - prevederile art. 140 alin. (1) din  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată și completată;

        - prevederile art. 91, alin. (1), litera „f” din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I. Art. 2 din  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008, privind aprobarea proiectului  „Reabilitarea DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca – Dobrotești, km44+240-104+890 (55,450 km)” și a cheltuielilor necesare implementării, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

 

 

 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 2 – (1) Se aprobă cheltuielile necesare implementării proiectului după cum urmează:

  

      Valoarea totală a proiectului:   123.777.084,51  lei  

             din care C+M:                      110.393.530,05  lei

        Cheltuieli eligibile:                      98.837.831,00   lei

        Cheltuieli neeligibile:                  24.939.253,51   lei

        din care TVA:                               23.016.233,51  lei

         Surse de finanțare:

    Contribuția comunitară la finanțarea acordată (86,5 %):           85.494.723,82 lei

    Contribuția publică națională la finanțarea acordată (13,5 %): 13.343.107,18  lei         

                  din care:

             Buget de stat          (11,5 %):     11.366.350,56 lei

             Buget local              ( 2 %):          1.976.756,62 lei

             Cheltuieli neeligibile:                 24.939.253,51 lei  (inclusiv TVA)

             Total buget local:                     26.916.010,13 lei

        

         (2) Se vor include în bugetul instituției cofinanțarea de 2% în sumă de 1.976.756,62 lei din valoarea eligibilă a proiectului și cheltuielile neeligibile în sumă de 24.939.253,51 lei (din care TVA 23.016.233,51 lei) .

 

 (3) Se aprobă suma necesară pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, în valoare de 96.861.074,38 lei, reprezentand asistența financiară nerambursabilă solicitată, care va fi asigurată de către Consiliul Județean Teleorman , până la rambursarea ei de către Autoritatea de Management a POR.

        

              Art.II. Secretarul județului Teleorman, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria

Nr. 18 din 11 februarie 2011