ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”

               

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 12305 din 14 decembrie  2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan,

- raportul de comun de specialitate nr. 12306 din 14 decembrie  2011 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Serviciului Juridic și Contencios privind necesitatea acordării unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”;

- adresa nr. 302 din 07 decembrie 2011 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”;

- Decizia nr. 13 din 05 decembrie 2011  a  Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Teleormanul;

- prevederile art.16 alin.(2) lit. „k”, coroborat cu art. 21 alin.(1) si art. 23 alin.(2) lit. „b” din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  „Teleormanul” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 52/24.04.2007, cu modificările și completările ulterioare;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 91, alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. – Se acordă mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în  Adunarea  Generală  a  Asociației  de  Dezvoltare   Intercomunitară  „Teleormanul”, doamna Sărăcilă Ecaterina, pentru  a vota  cotizația pe  anul 2012, conform cuantumului propus prin Decizia nr. 13 din 05 decembrie 2011 a Consiliului Director al Asociației.

 

         

              Art.2. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 162  din  15 decembrie   2011