ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

privind : aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului  pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și execuția estimată a bugetului împrumuturilor interne,  pentru trimestrul IV al           anului 2011.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art.94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.12302 din 13 decembrie 2011 al Președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

- raportul comun de specialitate nr.12303 din 13 decembrie 2011 al Direcției economice, buget-finante și al Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea aprobării execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și execuția estimată a bugetului împrumuturilor interne,  pentru trimestrul IV al anului 2011 ;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.14 din 11 februarie 2011 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2011 ;

  -  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.81 din 24 iunie 2011 privind

aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2010 ;

            -  adresa nr.29170 din 9 decembrie 2011 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman ;

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.49 alin.(12) și (13) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

  - prevederile O.M.F.P. nr.1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 ;

  - prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” alin.(3) litera ,,a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se aprobă contul de execuție estimat al ,,Secțiunii de funcționare a bugetului propriu al județului” pentru trimestrul IV al anului 2011, conform anexei nr.1.

 

Art.2. - Se aprobă contul de execuție estimat al ,,Secțiunii de dezvoltare a bugetului propriu al județului” la data de 31 decembrie 2011, conform anexei nr.2.

 

   Art.3. - Se aprobă contul de execuție estimat al ,,Bugetului împrumuturilor interne” la data de 31 decembrie 2011, conform anexei nr.3

 

   Art.4.  -  Anexele nr.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

   Art.5. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

   Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 160 din 15 decembrie 2011