ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

 

                                

 

pentru :  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11  februarie 2011.

 

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară conform prevederilor art.94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 12300 din 13 decembrie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen ;

- raportul comun de specialitate nr. 12301 din 13 decembrie 2011 al Direcției Economice, Buget-Finante și Serviciului Juridic și Contencios, pentru necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2011 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman ;

- adresa nr.935 din 9 decembrie 2011 a Centrului de Resurse și Asistență Educațională ;

-  adresa nr. 25005 din 13 decembrie 2011 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

         - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 158 din 15 decembrie 2011 privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011 ;

- prevederile art.19 alin.(2) și ale art.49 alin.(5) și (6) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” și alin.(3) litera ,,a” și ale art.104 alin.(1) litera ,,c” și alin.(4) litera ,,b” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.  I – Anexele nr. 3 și 5 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 11 februarie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2011, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1 și nr. 2

 

               Art.  II.  – Anexele nr.1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

Art. III.  - Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

Nr. 159  din 15  decembrie  2011