ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 HOTĂRÂRE  

 

privind: asocierea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu unele unități administrativ–teritoriale, în vederea  participării la ’’ Programul  privind măsurile de protecție a mediului  prin creșterea  suprafețelor împădurite în județul Teleorman pe perioada 2011- 2020’’ 

                                      

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare,

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 11747 din 28 noiembrie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan;

- raportul comun de specialitate nr. 11748 din 28 noiembrie 2011 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Direcția Economică Buget-Finanțe și Serviciul Juridic și Contencios;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 12 din 11 februarie 2011 pentru aprobarea ’’Programului privind măsurile de protecție a mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman pe perioada 2011-2020”, cu modificările și completările ulterioare;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;

- prevederile art.1, art.2 și art.3 din Legea nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile art.1166 și 1167, din Codul civil – Legea nr. 287/2009;

-  prevederile Codului Silvic, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile art. 91 alin. (1), lit. b) și lit. e), alin (3) lit. d), precum și alin (6) lit. c) din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97, art.115 alin (1) lit c), alin (4) și (7) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă asocierea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu unitățile administrativ–teritoriale prevăzute în anexa nr.1, în vederea  participării la ’’Programul  privind măsurile de protecție a mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman pe perioada 2011- 2020’’.

 

Art.2. Se aprobă modelul cadru al contractului de asociere, în vederea participării la ’’Programul privind măsurile de protecție a mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman pe perioada 2011- 2020”, prevăzut în anexa nr. 2.  

 

Art.3.  Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Direcția Economică Buget – Finanțe,  se împuternicește să pună  în aplicare ’’Programul  privind  măsurile  de protecție a mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în județul Teleorman pe perioada 2011- 2020” calitate în care va semna actele necesare în acest sens.

           

Art.5.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și  instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 157 din  7 decembrie  2011