ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

                                                                    


  pentru: aprobarea protocolului de predare-primire a activului și a pasivului Serviciului de Exploatații Piscicole către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.11967 din 06 decembrie 2011 a președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-       raportul comun de specialitate nr.11968 din 06 decembrie 2011 al Direcției economice, buget-finanțe și  Serviciului juridic și contencios;

-       adresa nr.51 din 9 noiembrie 2011 a S.C. “Piscicola Teleorman” S.R.L.;

-       raportul de avizare al comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.73/2009 privind încetarea activității Serviciului de Exploatații Piscicole prin comasare cu Societatea Comercială Piscicola Teleorman, persoane juridice înființate de Consiliul Județean Teleorman;

-       prevederile art.7, art.8 alin.(4) și art.9 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.13 alin.(1) și alin.(2), art.1961), alin.(1) și alin.(2), din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă protocolul de predare-primire a activului și a pasivului Serviciului de Exploatații Piscicole către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L, anexat la prezenta hotărâre. 

 

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                  

 

Alexandria,

Nr.153 din 7 decembrie  2011

  

Serviciul de Exploatații Piscicole                       S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

 

 

 

PROTOCOL

încheiat astăzi 29.11.2011, în Alexandria

 

          Serviciul de Exploatații Piscicole, cu sediul în Str. Ion Creangă, nr.52-54, Alexandria, jud. Teleorman, având codul de înregistrare fiscală nr.15120412, reprezentat prin domnul Zavera Niculae

   Și

          S.C. Piscicola Teleorman S.R.L, cu sediul în comuna Mîrzănești, județul Teleorman, la Cabana Grosu proprietatea județului Teleorman, având codul de înregistrare fiscală nr.256488, J/34/324/09.06.2009 și contul nr.RO95RNCB024510994147, deschis la Sucursala BCR Alexandria, reprezentată prin domnul Cîrstea Viorel – Președinte al Consiliului de administrație, în calitate de administrator.

 

          Având în vedere prevederile art.7, art.8 alin.(4) și art.(9) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată și prevederile art.1961 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare

 

          Convin, prin prezentul protocol, predarea-primirea activului și pasivului Serviciului de Exploatații Piscicole către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

 

 

OBIECTUL PROTOCOLULUI

 

          Predarea – primirea activului și pasivului Serviciului de Exploatații Piscicole către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

          După inventarierea faptică și, potrivit datelor din evidența contabilă, Serviciul de Exploatații Piscicole a predat și S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. a preluat active și pasive în valoare totală de 130699 lei, conform procesului-verbal nr.11810 din 29 noiembrie 2011 privind rezultatele inventarierii patrimoniului Serviciului de Exploatații Piscicole.

         

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 

1.     În vederea realizarii scopului prezentului protocol, Serviciul de Exploatații Piscicole :

-               asigură predarea rezultatului patrimonial, a activelor circulante : stocuri și disponibilități (casa și conturile la bănci) în valoare totală de 130699 lei;

-               asigură predarea pasivului compus din : rezultatul patrimonial și datorii în valoare totală de 130699 lei.

 

2.     S.C. Piscicola Teleorman S.R.L, în vederea realizării scopului prezentului protocol:

-               preia rezultatul patrimonial, a activelor circulante : stocuri și disponibilități (casa și conturile la bănci) în valoare totală de 130699 lei;

-               preia  pasivul compus din : rezultatul patrimonial și datorii în valoare totală de 130699 lei.

 

 

             DISPOZIȚII FINALE

 

Serviciul de Exploatații Piscicole și S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. vor acționa în spiritul bunei credințe și vor organiza în mod corespunzător ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului protocol.

Obligațiile izvorâte din:

1.Contractele în derulare ale Serviciului de Exploatații Piscicole vot fi asumate de către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

2.Obligațiile de natura accesoriilor aferente pentru datoriile preluate vor fi de asemenea însușite și înregistrate în evidența contabilă a S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.

 

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării sale de către părți și se încheie pe perioadă nedeterminată.

Încheiat astăzi 29 noiembrie 2011, în două exemplare, ambele cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

 

Serviciul de Exploatații Piscicole                        S.C. Piscicola Teleorman S.R.L

 

             Niculae Zavera                                                         Viorel Cîrstea