ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

 

                              

                            

pentru :   modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.142 din 15 noiembrie 2011.

  

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform

prevederilor art. 94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.11643 din 23 noiembrie 2011 al vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen ;

- raportul comun de specialitate nr.11644 din 23 noiembrie 2011 al Direcției economice buget-finante și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.142 din 15 noiembrie 2011 ;

 - Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.142 din 15 noiembrie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe trimestrul IV al anului 2011 ;

- adresa nr.999 din 18 noiembrie 2011 a Spitalului de Psihiatrie Poroschia ;

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 150 din 7 decembrie 2011 privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2011 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.1905, alin.(1), litera c) și ale art.191 alin.(9) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.91 alin. (1) literele d) și f) și alin. (5) litera ,,a”, pct.3 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare

 

 

             HOTĂRĂȘTE :

 

                Art.I. – Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.142 din 15 noiembrie 2011 ,,Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe trimestrul IV al anului 2011” se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.II. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.III. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

  

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 ASEMNEAZĂ,

                  

 r al județului,                  Jr. Silvia Oprescu

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr.151 din  7 decembrie 2011