ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind :  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază  pe anul 2011, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman.

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor

art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.1248 din 01 februarie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.1249 din 01 februarie 2011 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2011 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile art.19 alin.(1) litera ,,b”, art.26 alin.(4) și art. 67 alin.(1) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

- prevederile Ordinului comun al Ministrului administrației și internelor și al Ministrului finanțelor publice nr.7 din 12 ianuarie 2011, respectiv nr.57 din 11 ianuarie 2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011 ;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

               Art.1. - Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman, conform anexelor nr. 1 – 13.

 

                Art.2. - Se aprobă numărul de personal și fondul salariilor de bază pentru instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman, conform anexelor nr.1 a) - 13 a) . 

 

Art.3. - Anexele nr.1 – 13, respectiv 1 a) - 13 a)  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. - Direcția economică, buget-finanțe va asigura punerea în aplicare a preve- derilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 15 din 11 februarie 2011