ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


HOTĂRÂRE

 

 

privind: acordarea unui mandat special  reprezentantului Consiliului  Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”

               

           Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 11201 din 10 noiembrie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan,

- raportul  comun de specialitate nr. 11202 din 10 noiembrie  2011 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Serviciului Juridic și Contencios privind necesitatea acordării unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”;

- adresa nr. 289 din 10 octombrie 2011 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”;

- Hotărârea nr. 28 din 30 iunie 2011 a Consiliului Local al comunei Nanov ;

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 244 din 26.10. 2011, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele  nr. 129 din 28.10.2011, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roșiorii de Vede nr. 98 din    27.10.2011, Hotărârea Consiliului Local al orașului Zimnicea nr. 109 din 31.10.2011 și  Hotărârea Consiliului Local al orașului Videle  nr. 71 din 31.10.2011 privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare „Teleormanul” pentru a aproba retragerea din Asociație a comunei Nanov;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 12 alin.(1), art. 16 alin.(2), lit. „j”,  art. 20 alin. (5)  și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul” aprobat prin HCJ nr. 52/24.04.2007, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91, alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  

 

 În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art.1. – Se acordă mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în  Adunarea  Generală  a  Asociației  de  Dezvoltare   Intercomunitară  „Teleormanul”, doamna Sărăcilă Ecaterina, pentru a vota retragerea comunei Nanov din cadrul Asociației  de  Dezvoltare   Intercomunitară  „Teleormanul”.

 

               Art.2. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria

Nr. 146  din  15 noiembrie  2011