ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                     

 

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea rezultatului final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman, a proiectului de management și duratei pentru care se va încheia contractul de management

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-      expunerea de motive nr. 11252 din 11 noiembrie 2011 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-  raportul comun de specialitate nr. 11253  din  11 noiembrie 2011 al Direcției economice, buget-finanțe, Direcției educație, cultură, sport, ONG-uri,comunicare și relatii publice           și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării rezultatului final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman, a proiectului de management și duratei  pentru care se va încheia contract de management;

-      prevederile art.19 alin.(5) din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.110 din 30 august 2011;

-      raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,  respectarea drepturilor și libertăților cetațenilor;

-      prevederile art.20 alin.(5) și art.23 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare; 

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct.4., art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (1), art. 104 alin.(1) lit. e) și alin.(6) lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

         Art. 1. – Se aprobă rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman, conform procesului verbal  prezentat în anexa nr.1.

  

         Art.2. – (1)  Se aprobă  proiectul de management căștigător, al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman, prezentat de domnul Mirea Pavel.

          

                        (2) – Durata pentru care se va încheia contractul de management cu domnul Mirea Pavel este de 5 ani.

 

         Art.3. - Se împuternicește președintele Consiliului Județean Teleorman să încheie contractul de management cu domnul Mirea Pavel în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința publică a rezultatului final al concursului, respectiv până la data de 02.12.2011.

 

         Art.4. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, Direcția educație, cultură, sport, ONG-uri,comunicare și relatii publice    și Serviciul juridic și contencios asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.5. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 145  din  15   noiembrie 2011