ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

              

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: validarea mandatului unui consilier județean în Consiliul Județean Teleorman

  

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările  și completările ulterioare,

          Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 27 iulie 2011 privind încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Tatu Ioana Rodica, prin demisie;

- cererea de acceptare a calității de consilier județean în Consiliul județean Teleorman a  domnului Crăcea Claudiu Daniel nr. 11174 din 9 noiembrie 2011;

- raportul comisiei de validare privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Crăcea Claudiu Daniel ;

- prevederile art. 96 alin (9) din Legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art. 6 alin. (2) și ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art. 892 alin. (3) și art. 893  alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

               Art.1. Se validează mandatul de consilier județean  în Consiliul Județean Teleorman al domnului Crăcea Claudiu Daniel din partea Partidului Democrat Liberal – Organizația Județeană Teleorman, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale din 1 iunie 2008. 

         

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 5 zile la instanța de contencios administrativ.

 

                Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                      

  

  

Alexandria

Nr. 140 din  15 noiembrie 2011