ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

                                      

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2012

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

          Având în vedere:

-     expunerea de motive nr.10581 din 25 octombrie 2011 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-     raportul comun de specialitate nr.10582 din 25 octombrie 2011 al Direcției economice, buget-finanțe  și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială Teleorman și Protecția Copilului, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2012;

-     adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.904711 din 14 septembrie 2011;

-     raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățmânt, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-    prevederile Ordinului nr. 7660/2006 al Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

-    prevederile art. 23 alin.(1) , alin.(2) lit. b) precum și alin.(4) și alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c”, art. 104  alin. (1)  lit. „a” și alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

               Art.1. - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2012, conform anexelor nr. 1, 2, 34.

 

Art. 2. -  Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art.3. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 119 din 28 octombrie 2011