ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                     

 

  

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-      expunerea de motive nr.8502 din 24.08.2011 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-      raportul comun de specialitate nr.8503 din 24.08.2011 al Direcției economice, buget-finanțe, al Direcției educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman;

-      raportul de avizare al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice,  respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor și al comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-      prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;  

-       prevederile Anexei nr.1 la H.G. nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct.4., art. 104 alin.(1) lit. e) și alin.(6) lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean Teleorman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe,  Direcția educație, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice și Serviciul juridic și contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art3. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr.110 din 30 august 2011