ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico – economici pentru  proiectul ,, Eficientizarea consumului de energie termică la  Spitalul Județean  de Urgență Alexandria, Spitalul de Psihiatrie Poroschia și  Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci, în faza studiu de fezabilitate”

                    

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare,

         Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 540 din 13 ianuarie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, și raportul comun de specialitate nr. 541 din 13 ianuarie 2011 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Direcția Economică Buget-Finanțe și Serviciul Juridic și Contencios ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr.145 din 15 decembrie 2010, privind participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman în calitate de solicitant, la ’’Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unități administrativ- teritoriale, instituții publice și unități de cult’’;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;

 - prevederile art. 8 alin. (7) lit a) și art. 9 alin (1) lit. e) din Anexa - Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult, aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1741/2010;

- prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

 -  prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 - prevederile art. 91, alin. (1), lit. b) și lit.d), alin (3) lit f) și alin (5) lit.a ) pct.3 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ,,Eficientizarea  consumului de energie termică la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul de Psihiatrie Poroschia și Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci’’ în faza studiu de fezabilitate, după cum urmează:

 

 

- valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA

                              = 3.990.315,00 lei

din care: cheltuieli eligibile   = 3.942.027,00 lei

      cheltuieli neeligibile   =   48.288,00  lei

- contribuția financiară a Consiliului Județean Teleorman       = 442.491,00  lei

din care: cheltuieli eligibile (10%)     = 394.203,00   lei            

            cheltuieli neeligibile (1,09%) =   48.288,00   lei

- valoarea totală a TVA = 771.448,00 lei

din care eligibil                  771.448,00 lei

Surse de finanțare :

- Administrația Fondului de Mediu 88,91 %        

                                               = 3.547.824,00 lei

-          buget local 11,09 %        =   442.491,00 lei

           

 

Principalii indicatori tehnici ai investiției :

Energie solară

- 62 panouri solare presurizate cu tuburi vidate,  - boilere de stocare și schimbatoare de căldură pentru completarea sistemului clasic preparare apă caldă menajeră.

- Instalații fotovoltaice cu puterea de 2kW pentru producerea energiei electrice în vederea reducerii consumului de curent electric.

Energie geotermală

- Instalații cu Pompe de căldură de 85kW, 75kW și respectiv 124kW tip sol-apă pentru completarea sistemului clasic preparare apă caldă menajeră.

 

Art.2. (1) -  Se aprobă contribuția  proprie, pentru finanțarea proiectului,  în cuantum de 11,09 % din   valoarea totală a investiției, respectiv 442.491,00 lei  din care :  

      10  %    respectiv      394.203,00   lei  reprezintă  cheltuieli eligibile

                         1,09 %    respectiv       48.288,00   lei   reprezintă  cheltuieli neeligibile

(2) În cazul în care acest proiect va fi selectat de către Administrația Fondului pentru Mediu, contribuția proprie se va asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al județului pentru anul 2011.

Art.3. - Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan să semneze toate documentele necesare depunerii proiectului menționat la art.1 și să asigure prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Direcția Economică Buget – Finanțe, punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și  instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. 11 din 19 ianuarie  2011