ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                    

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul spitalelor al căror management a fost transferat către Consiliul Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-      expunerea de motive nr.8621 din 29 august 2011 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-      raportul comun de specialitate nr.8622 din 29 august 2011 al Direcției economice, buget-finanțe, Serviciului privind asigurarea managementului asistentei sociale și de sănătate și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul spitalelor al căror management a fost transferat către Consiliul Județean Teleorman;

-      raportul de avizare al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice,  respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor și al comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-      prevederile art.10 și Anexa nr.1 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale; 

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) și art. 104 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul spitalelor al căror management a fost transferat către Consiliul Județean Teleorman, prevăzute în Anexele nr.1 și nr.2.

 

Art.2. – Se aprobă modelul Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și al Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de execuție, prevăzute în Anexele nr.3 și nr.4.  

 

 Art.3.  – (1) Procedura de evaluare a performanțelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerințele postului.  

(2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanțelor profesionale individuale.

(3) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie a anului pentru care se face evaluarea.

(4) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 și 31 ianuarie a anului următor perioadei evaluate.

(5) Prin excepție de la prevederile alin.(4), evaluarea performanțelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2010 se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

       Art.4. – Anexele nr. 1-4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, Serviciul privind asigurarea managementului asistentei sociale și de sănătate și Serviciul juridic și contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. 105 din 30 august 2011