ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

pentru :  modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 59 din 15  mai 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman, modificată și completată

 

  

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 7250 din 13 iulie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan;

- raportul comun de specialitate nr. 7251 din 13 iulie 2011 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Serviciului Juridic și Contencios;

- adresa nr. 8588 din 08 iulie 2011 a SC APA SERV S.A. privind numirea unui nou  reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor;

- adresa nr.6323 din 16 mai 2011 a S.C. APA SERV S.A. privind  aprobarea noii forme a Actului Consitutiv;

- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul” nr. 29 din 09.03.2011, privind avizarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv  al S.C. APA SERV S.A.;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. APA SERV S.A. nr. 46 din 27.04.2011;

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 117 din 31.05.2011, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele  nr. 71 din 24.05.2011, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roșiorii de Vede nr. 60 din 27.06.2011, Hotărârea Consiliului Local al orașului Zimnicea nr. 52 din 12.05.2011 și  Hotărârea

Consiliului Local al orașului Videle  nr. 30 din 30.05.2011 privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al S.C. APA SERV S.A. ;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art.45 alin (5) și art. 91  alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „d” din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.I.  –  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007 privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman, modificată și completată,  se modifică după cum urmează :

 

               1. Anexa la Hotărârea  Consiliului Județean  Teleorman nr. 59 din 15 mai  2007 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

2.  Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

,, Art. 4 - Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor doamna Tudor Mihaela Simona.”

 

Art. II - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica  actul administrativ autorităților, instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. 102  din 27 iulie  2011