ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                   

HOTĂRÂRE

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                              

pentru: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr.  49 din 22 aprilie 2011

                                                       

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                                             

         Având în vedere :                                          

- expunerea de motive nr. 7312 din 15 iulie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;

-raportul comun de specialitate nr. 7313 din 15 iulie 2011 al Direcției dezvoltare locală, Direcției economice, buget-finanțe și Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr.  49 din 22 aprilie 2011;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 100 din 27 iulie 2011 privind  darea în administrare Consiliului Local al comunei Furculești, a unui  spațiu cu terenul aferent, proprietate publică a județului Teleorman;

- prevederile Contractului de comodat nr. 29 din 6 mai 2011 încheiat între Consiliul Județean Teleorman și Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculești;

-raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-prevederile art. 1 și 2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

- prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                                

                                                  HOTĂRĂȘTE :     

 

Art.I. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 22 aprilie 2011 privind atribuirea în folosință gratuită Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculești, a imobilului în care își desfășoară activitatea, proprietate

publică a județului Teleorman, la coloana nr. 5, se modifică și va avea următorul cuprins:    „ Sc=1.517,3 

          St=16.540 ”      

  

Art.II.- Contractul de comodat nr. 29 din 6 mai 2011 încheiat între Consiliul Județean Teleorman și Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculești, se modifică în mod corespunzător, prin act adițional.

 

Art.III. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu și Secretarul județului, prin Direcția Dezvoltare Locală  și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.IV. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 101 din 27 iulie 2011