ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație în vederea închirierii unor spații, proprietate  publică și privată a județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10082 din 10 octombrie 2011 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad;  

- raportul comun de specialitate nr. 10083 din 10 octombrie 2011  al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea aprobării raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație în vederea închirierii unor spații, proprietate publică sau privată a județului Teleorman;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 27 februarie 2008, privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman;

- rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 15 și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) și b),  art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. - Se aprobă Raportul de evaluare în vederea stabilirii valorii de piață, pentru închirierea spațiilor medicale 156 și 208, situate în municipiul Alexandria, județul Teleorman, str. Mihăiță Filipescu nr. 32, etaj I și II Policlinică și a unui spațiu situat la parterul Dispensarului din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

                                                                                                       

 

Art. 2. - Se aprobă prețul minim de pornire a licitației publice pentru închirierea celor  trei spații medicale, după cum urmează:

- SPAȚIUL MEDICAL 156, Policlinică            - 189,28 euro/lună (fără TVA)

- SPAȚIUL MEDICAL 208, Policlinică            - 252,03 euro/lună (fără TVA)

- SPAȚIUL din cadrul Dispensarului Poroschia - 189,90 euro/lună (fără TVA)

 

Art. 3. - Plata chiriei se va efectua în lei, calculată la cursul Băncii Naționale a României din ziua facturării.

 

Art. 4. - Se aprobă documentația de licitație pentru închirierea spațiilor prevăzute la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 5. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr.136 din 28 octombrie 2011