ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

                                                   

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: însușirea calității de lider de proiect a județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman pentru măsura ISPA RO/16/P/PE/024 “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

          - expunerea de motive nr.7840 din 12 august 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.7839 din 12 august 2010, al  Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Serviciului Juridic și Contencios;

- hotărârea nr. 4 din 12 august 2010 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Managementul Deșeurilor Teleorman”, privind desemnarea ca lider de proiect a Consiliului Județean Teleorman – Beneficiar final al măsurii  ISPA nr.2002/RO/16/P/PE/024 ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman ’’;

-  rapoartele de avizare ale Comisiilor de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și pentru administrația publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertaților cetățenilor;

- prevederile Memorandumului de finanțare pentru măsura ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Judetul Teleorman" ;

-  prevederile art.8 alin.(1), și (2) lit.”d” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice, cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile art.8 lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile art.91 alin. (1), lit.„f”,  din Legea  nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1  Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman -  Beneficiar Final al măsurii ISPA nr.2002/RO/16/P/PE/024 ,,Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”, își însușește calitatea de lider de proiect.

 

Art.2 În exercitarea calității de lider, Consiliul Județean Teleorman va întreprinde toate demersurile necesare promovării, coordonării și implementării acestui proiect, în numele și pentru autoritățile locale din județul Teleorman și va  prelua prerogativele de Autoritate Contractantă, conform cerintelor Memorandumului de Finanțare al proiectului, gestionând conform legii procedura de achiziție publică, pentru desemnarea celor doi operatori unici privați, ce vor opera, la nivelul județului, unul pentru activitățile de colectare și transport și altul pentru activitatea de operare în Depozitul Central de la Mavrodin.

 

Art.3 Se împuternicește președintele Consiliului Județean Teleorman, ca reprezentant legal al autorității publice județene, să semneze contractele ce constituie parte integrantă a documentației de licitație cu operatorii ce vor fi desemnați pentru transportul și colectarea deșeurilor și pentru administrarea Depozitului Central de la Mavrodin, conform prevederilor exprese din Memorandumul de Finanțare, pentru acest proiect.

 

Art.4 Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și autorităților interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr.  99 din 14 august  2010