ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN


 

 

                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea organigramei și  a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010        

                                                        

       Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

Având în vedere:

-   expunerea de motive nr. 7665 din 05.08.2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 7666 din 05.08.2010 al Direcției economice, buget-finanțe  și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010;

-       adresa nr.II/5674 din 13 iulie 2010 a Instituției Prefectului Județului Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010 privind  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază  pe anul 2010 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.47 din 28 aprilie 2010 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții  ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010;

-       prevederile art.III alin.(1), (2), (5) și (9), art.VI din  O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale                    nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 și nr.2.

 

Art.2. – Anexele  nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. – Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 47 din 28 aprilie 2010 își încetează aplicabilitatea.

 

                Art.4.- Prevederile bugetare alocate pentru cheltuielile de personal nu se modifică întrucât numărul de personal rămâne același.

       

Art.5. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

                                                                             

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr. 96 din 14 august 2010