ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  
 

 

                                               

HOTĂRÂRE

 

                  

privind : rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010

 

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- raportul nr.6761 din 9 iulie 2010 al președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.6762 din 9 iulie 2010 al Direcției economice, buget-finante, Direcției dezvoltare locală, Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională și Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2010 ;

- adresa D.G.F.P. Teleorman nr.13152 din 2 iulie 2010 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile O.U.G. nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, modificată și completată ;

- prevederile, art.19 alin.(2), art.49 alin.(4) și (5) din Legea nr.273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile O.U.G. nr.24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. ____ din 13 iulie 2010 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificație și mere în trimestrul IV 2010.

- prevederile art.91 alin.(1) literele ,,b” și ,,f” și alin.(3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;      

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

 

           Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010, conform anexei nr.1. 

 

          Art.2. - Anexa nr.2 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului pe anul 2010” la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică conform anexei nr.2. 

 

          Art.3. - Anexele nr.3 a) ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului pe anul 2010” și nr.3 b) ,,Secțiunea dezvoltare - Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială din bugetul propriu al județului, pe anul 2010”, la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică conform anexelor nr.3 a) și 3 b).

 

           Art.4.  - Anexele nr.1, nr.2, nr.3 a) și nr.3 b), fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art.5. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                                                  

               

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 78 din 13 iulie  2010