ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  
 

 

                                       

 

HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea și completarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea  administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5701 din 4 iunie 2010 a secretarului județului și raportul comun de specialitate nr. 5843 din 10 iunie a.c al Direcției administratie publică locală și al Serviciului juridic și contencios  privind necesitatea modificării și completării art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman;

       -  adresele nr. 4743 și nr. 6206/2010 ale Agenției Județene pentru Prestații Sociale Teleorman;  

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificată și ale art. 4 alin. (1),  art. (5) și (8) litera „a” din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei pentru protecția copilului;

 - prevederile art. 91 alin. (1) litera ,,f” din Legea  nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.I.  Art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Teleorman, se modifică și completează după cum urmează:

 

- doamna Matei Ioana se  înlocuiește cu doamna Cimpoeru Diana Adina Eliana. 

 

       Art.II.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre  instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

                                                                                                         

 

  

Alexandria

Nr. 74 din 15 iunie 2010