ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

privind: darea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică  a județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,          

 

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5597 din 01 iunie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 5598 din 01 iunie 2010 al  Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economică, Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios;           

- adresa nr. 894717 din 19 mai 2010 a Inspectoratului pentru Situații de Urgenț㠓A.D.Ghica” al Județului Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a) precum și ale art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,          

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,          

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, Inspectoratului pentru Situații de Urgenț㠓A.D.Ghica” al județului Teleorman, a imobilului în suprafață construită totală de 251,33 mp, cu terenul aferent în suprafață de 854,91 mp, proprietate publică a județului Teleorman situat în comuna Piatra, identificat conform anexelor nr. 1 și 2.

 

Art. 2. - Consiliul Județean Teleorman va încheia contract de comodat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠓A.D.Ghica” al Județului Teleorman, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

 

Art. 3. Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția Dezvoltare Locală  și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

                                                     

                                                                                       

 Alexandria

Nr. 73 din 15 iunie 2010