ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 pentru aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 5590 din 01 iunie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 5591 din 01 iunie 2010 al Direcției Dezvoltare Locală și Serviciului Juridic și Contencios, pentru necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 pentru aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecția socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 8, alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-  prevederile art. 4 lit. e) și art. 17 lit. g) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007;

-  prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) și art. 18 alin. (1) lit. d) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

- prevederile art. 91 alin (1) lit. (f)  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                            HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art. I. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.  45 din 31 aprilie 2008 pentru aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, în sensul că pozițile TR 050 (A), TR 078 (A), TR 086 (A), TR 095 (A), TR 111 (A), TR 051 (A), TR 090 (M), TR 091 (A), TR 044 (A), TR 046 (M), TR 107 (A), TR 036 (A; 2 curse), TR 073 (M), TR 110 (A), TR 040 (A), TR 011 (M), TR 052 (A), TR 045 (M), TR 092 (M), TR 097 (A), TR 004 (M) și TR 049 (A) se radiază.

                                                 

Art. II. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege .

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria,

Nr.72  din 15 iunie 2010